SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:20  

Mẫu đơn xin phúc khảo xét tuyển viên chức năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

_____________

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

 

Tên tôi là: .......................................................................... Nam, nữ: .........................

Ngày sinh: ...................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Đăng ký thi vào vị trí việc làm: ....................................................................................

Số báo danh: ...........................................................................................................

Thông báo của Hội đồng sát hạch, xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc về kết quả chấm điểm hồ sơ của tôi như sau:  

1. Điểm học tập theo hệ thống tín chỉ: ……….. điểm

2. Điểm trung bình cộng học tập: ..............điểm.

3. Điểm trung bình cộng tốt nghiệp: ..............điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm kết quả học tập cho tôi:

1. Điểm .........................................................................................................................

2. Điểm ........................................................................................................................

3. Điểm ........................................................................................................................

                                    Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                   

…………, ngày  ....  tháng ..... năm.....

 

                Người làm đơn
              (Ký và ghi rõ họ tên)
Tags:

Bài viết khác

© 2024. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010