SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:19  

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

 
 
 
 
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

____________________

 

Số: 87/TB-HĐXTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

     

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 02 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ viên chức nhà nước

vào làm việc tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc năm 2018

 

         Căn cứ Quyết định số 198/QĐ - CYT ngày 05/7/2013 của Cục tr­­­ưởng Cục Y tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc;

         Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 343/QĐ - CYT ngày 07/11/2018 của Cục trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc năm 2018;

          Căn cứ Quyết định số 86/QĐ - BVGTVTVP ngày 11/2/2019 của Giám đốc bệnh viện về việc phê duyệt kết quả xét tuyển, công nhận thí sinh trúng tuyển viên chức nhà nước vào làm việc tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, năm 2018;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tới các thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (có danh sách trúng tuyển đính kèm).

Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ viên chức trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày 11/02/2019 bao gồm:

          1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp Hồ sơ(theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ)

         2. Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

         4. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp chuyên ngành trúng tuyển (bổ sung văn bằng chuyên khoa, định hướng nếu có)

         5. Bản sao công chứng kết quả họp tập chuyên ngành trúng tuyển;

         6. Bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học;

         7. Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học;

         8. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

9. Bản sao công chứng CMTND

10. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

11. Giấy xác nhận nhân sự 

12. Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

Những thí sinh đã có quá trình công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, tổ chức gửi bản sao Quyết định tiếp nhận, Quyết định hết tập sự, Sổ bảo hiểm xã hội có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xem xét ký hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn gia hạn gửi Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nêu trên. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày 11/02/2019.    

Thông báo này đăng tải trên trang điện tử của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Website: benhviengiaothongvantai.vn)  

Nơi nhận:                                               

         - Phòng TCHC (để thông báo)

         - Lưu: Hồ sơ TD,

         - VT, TCHC

             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Thanh Minh

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 87/TB-BVGTVTVP ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc bệnh viện)

STT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Chức danh nghề nghiệp dự tuyển

Đối tượng ưu tiên

Kết quả chấm điểm hồ sơ

Điểm phòng vấn sát hạch (H.số 2)

 
Tổng điểm xét
 tuyển

Ghi Chú

Điểm học tập, ĐTB chung tích lũy (tín chỉ)

Điểm tốt nghiệp

Điểm xét kết quả học tập (H.số 1)

I

BÁC SỸ ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA HẠNG  III

1

Phạm Thị Thu Hằng

13/5/1988

Nữ

Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

2.93/4

TC

146.5

95

336.5

 

2

Kiều Thị Thu Thủy

12/2/1979

Nữ

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

6.95

7.50

144.5

92.5

329.5

 

3

Nguyễn Xuân Hải

22/10/1983

Nam

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

6.23

8.50

147.3

90

327.3

 

4

Nguyễn Hữu Dũng

4/11/1988

Nam

Hà Nội

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

0

2.68/4

TC

134

95

324

 

5

Dương Văn Tiến

15/02/1985

Nam

Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

2.65/4

TC

132.5

87.5

307.5

 

6

Bùi Thị Hoa

28/02/1982

Nữ

Thái Bình

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

2.49/4

TC

124.5

90

304.5

 

7

Nguyễn Văn Sáu

18/4/1991

Nam

Nam Định

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Bác sỹ hạng III

0

6.37

5.53

119

92.5

304

 

8

Nguyễn Quốc Huy

20/6/1989

Nam

Phú Thọ

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

0

2.57/4

TC

128.5

85

298.5

 

9

Đinh Thị Dung

15/4/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

0

6.51

8.52

150.3

65

280.3

 

10

Nguyễn Văn Hào

10/1/1974

Nam

Nam Định

Bác sỹ Y khoa

Bác sỹ hạng III

0

6.68

6.5

131.8

70

271.8

 

II

BÁC SỸ YHCT HẠNG III

1

Nguyễn Văn Thụ

19/12/1992

Nam

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

0

7.06/10

TC

141.2

97

335.2

 

2

Hoàng Thị Hồng Lam

17/4/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

0

76/100

TC

152

90

332

 

III

KTV HẠNG III

1

Nguyễn Văn Huân

20/02/1995

Nam

Hải Hưng

Kỹ Thuật HA Y học

Kỹ thuật Y  hạng III

0

7.32/10

TC

146.4

87.5

321.4

 

IV

KTV HẠNG IV

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1

Trần Ngọc Trâm

22/12/1995

Nữ

Hà Tĩnh

Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật Y hạng IV

0

7.70

8.0

157

90

337

 

2

Lê Thị Quý Hòa

27/8/1986

Nữ

Hà Nội

ĐD – Chuyên khoa XN

Kỹ thuật Y hạng IV

0

7.71

7.5

152.1

90

332.1

 

V

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN HẠNG IV

1

Trần Thị Thanh Tân

27/12/1987

Nữ

Phú Thọ

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

0

7.0

9.3

163

100

363

 

2

Nguyễn Văn Tiến

9/6/1993

Nam

Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

0

6.94

9.0

159.4

100

359.4

 

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

1/6/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

0

8.0

8.8

168

95

358

 

4

Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/1993

Nữ

Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

0

7.2

8.4

156

100

356

 

5

Nguyễn Thị Cúc

21/4/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

0

7.6

8.5

161

95

351

 

6

Trần Thị Kim Oanh

5/10/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

0

3.16/4

TC

158

95

348

 

7

Lỗ Thị Thùy

18/7/1989

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

0

7.4

8.7

161

90

341

 

8

Lê Thị Thu Hạnh

30/3/1993

Nữ

Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

0

7.01

8.0

150.1

95

340.1

 

9

Vũ Thị Vân

2/8/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

0

7.1

8.8

159

90

339

 

10

Phạm Thị Thơm

5/4/1996

Nữ

Thái Nguyên

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

0

6.87/10

TC

137.4

95

327.4

 

11

Nguyễn Văn Biên

12/5/1987

Nam

Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

0

6.8

6.3

131

93

317

 

12

Trần Ngọc Hà

23/8/1991

Nữ

Yên Bái

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

0

6.5

6.7

132

90

312

 

13

Trần Thị Thu

14/3/1995

Nữ

Hà Tĩnh

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

0

7.1

7.3

144

80

304

 

14

Phạm Thị Huệ

27/10/1994

Nữ

Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

0

7.31

8.0

153.1

75

303.1

 

VI

KẾ TOÁN HẠNG III

1

Nguyễn Thị Hoa

30/10/1990

Nữ

Thái Bình

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán viên hạng III

0

3.34/4

TC

167

97.5

362

 

2

Đỗ Thị Bích Ngọc

9/7/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán viên hạng III

0

6.10/10

TC

122

92.5

307

 

VII

KẾ TOÁN HẠNG IV

1

Nguyễn Thị Hạnh

19/5/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

Cao đẳng Kế toán

Kế toán viên hạng IV

0

6.9

8.55

154.5

93.5

341.5
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010