SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 15:05  

Lịch sử hình thành

Quá trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện được chia làm 7 giai đoạn:

          + Từ 1967-1977:             Là bệnh viện 8

          + Từ 1977-1991:           Là viện điều dưỡng 8

          + Từ 1991- 1994:         Là viện Điều dưỡng 8 - trực thuộc Bộ GTVT

          + Từ 5/1994 - 6/2002:   Là Trung tâm Y tế Đường sông

          + Từ 7/2002-12/2005:     Là bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Khu vực phía bắc.

          + Từ 01/2006 - 8/2008: Là bệnh viện GTVT Khu vực phía bắc.

          + Từ  9/2008 - đến nay: Là bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.

Giai đoạn 1 từ tháng 8 năm 1967 đến tháng 11 năm 1977:

          Tại Quyết định số 1532/QĐ-TC ngày 10/8/1967 của Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định thành lập bệnh viện 8 trực thuộc Cục Đường bộ. Địa điểm đóng tại Hà Nội và sơ tán lên Vĩnh Phú. Là bệnh viện nội khoa kế hoạch 100 giường/năm. Định biên 79 người. Gồm 5 khoa: Khoa điều dưỡng, khoa Điều trị, khoa Nội, khoa Ngoại, khoa Lây.

Giai đoạn 2  từ tháng 12 năm 1977 đến thỏng 11 năm 1991:

            Tại Quyết định số 3029/QĐ- TC ngày 28 tháng 12 năm 1977 của Bộ GT vận tải chuyển Bệnh viện 8 thành Viện điều dưỡng 8. Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện là điều trị, điều dưỡng cho cán bộ CNV trong Cục vận tải ô tô. Kế hoạch là 100 giường/năm = biên chế 58 người.

Giai đoạn 3  từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 4 năm 1994:

          Căn cứ quyết định số 2450 QĐ- TCCB- LĐ ngày 4/12/1991 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện chuyển nguyên trạng các đơn vị thuộc liên hiệp các xí nghiệp vận tải ô tô về trực thuộc Bộ GTVT và Bưu điện. Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện là làm công tác điều trị, điều dưỡng, cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông.

Giai đoạn 4  từ tháng 5/1994 đến tháng 6/2002:

          Căn cứ Quyết định 516- QĐ/TCCB-LĐ ngày 21/ 4/1994 của Bộ GTVT v/v chuyển bệnh viện điều dưỡng 8 thuộc Bộ GTVT về Cục đường sông Việt Nam và đổi tên thành Trung tâm y tế Đường sông.

          Tại Quyết định số 2981/1998-QĐ-BGTVT ngày 19/11/1998 của Bộ GTVT giao bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm y tế Đường sông tổ chức cai nghiện chất ma tuý cho cán bộ CNV ngành GTVT và cụm dân cư.

Giai đoạn 5 từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2005:

          Tại quyết định 2058/2002/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT v/v chuyển bệnh viện Điều dưỡng PHCN khu vực phía bắc từ Cục đường sông Việt Nam về trực thuộc Sở y tế GTVT.

Giai đoạn 6 từ  tháng 6/2006 đến tháng  8 /2008:

          Tại Quyết định số 14/QĐ - BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ GTVT chuyển bệnh viện điều dưỡng PHCN khu vực phía bắc thành Bệnh viện GTVT khu vực phía bắc trực thuộc Sở y tế GTVT.

Giai đoạn 7 từ tháng 9 năm 2008 đến nay :

          Tại Quyết định số 2651/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2008 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục y tế GTVT trong đó có chuyển bệnh viện GTVT Khu vực phía bắc thành bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

          Tại Quyết định số 619/QĐ- CYT  ngày 19/ 9/ 2008 của Cục trưởng Cục y tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.

          Nhiệm vụ chủ yếu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn nghiệp vụ y tế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ thuộc thẩm quyền.
Tags:

Bài viết khác

  • Ban giám đốc
    Ban giám đốc

    Các thế hệ lãnh đạo của Bệnh viện qua các thời kỳ

  • Giới thiệu tổng quan Bệnh viện
    Giới thiệu tổng quan Bệnh viện
    Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc là Bệnh viện đa khoa hạng III với quy mô gường bệnh là 120 và tổng số cán bộ công nhân viên là trên 120 trong đó có 28 Bác sỹ.Là đơn vị sự nghiệp y tế công

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010