SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 1, 14/07/2024 | 00:39  

Thông báo Kết quả sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

____________________

 

Số: 60/TB-HĐTDVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

     

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả sát hạch xét tuyển viên chức nhà nước vào làm việc

tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc năm 2018

 

         Căn cứ Quyết định số 198/QĐ - CYT ngày 05/7/2013 của Cục tr­­­ưởng Cục Y tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc;

         Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 343/QĐ - CYT ngày 07/11/2018 của Cục trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21/01/2019 và báo cáo của Ban kiểm tra sát hạch về kết quả kiểm tra sát hạch viên chức năm 2018;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tới các thí sinh kết quả xét tuyển (có danh sách kết quả đính kèm).

Hội đồng xét tuyển viên chức - Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc nhận đơn phúc khảo tại phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc do thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội đồng sát hạch xét tuyển viên chức, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc,

Thời gian: 10 ngày làm việc, kể từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 01/02/2019.

Địa chỉ: Phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng xét tuyển viên chức không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn trực tiếp, không nhận phúc khảo đối với đơn phúc khảo nhận sau ngày 01/02/2019 (tính ngày gửi theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận đơn phúc khảo trực tiếp của thí sinh đến phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc).

Thông báo này được niêm yết công khai tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc và đăng tải trên trang điện tử của đơn vị (Website: benhviengiaothongvantai.vn)  

Nơi nhận:                                                

         - Phòng TCHC (để thông báo)

         - Lưu: Hồ sơ TD,

         - VT, TCHC

             

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Minh Tấn
Tags:

Bài viết khác

© 2024. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010