SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 5, 25/04/2024 | 04:04  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

CỤC Y TẾ GTVT

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

____________________

 

Số: ….. /TB-BVGTVTVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

     

Vĩnh Phúc, ngày ….. tháng ….. năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức nhà nước vào làm việc

tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc năm 2018

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh): Phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định.

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng,chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Hồ sơ gồm có:

          1.1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

          1.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh 4x6 cm, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.3. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dựtuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển:

         - Đối với Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ chuyên khoa, Bác sỹ Y học cổ truyền: Có bằng tốt nghiệp bác sỹ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Đối với Kỹ thuật viên hạng III: Có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Đối với Kỹ thuật viên hạng IV: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Đối với Điều dưỡng viên hạng IV: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Đối với Kế toán viên hạng III: Có bằng tốt nghiệp Cử nhân

- Đối với Kế toán viên hạng IV: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc bằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ A (Tin học văn phòng) trở lên.

1.4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác không quá 12 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).

1.5. Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng  theo quy định (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

1.6. Bản sao giấy khai sinh, Hộ khẩu thường trú.

1.7. 02 phong bì thư đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.

1.8. Số lượng 01 bộ Hồ sơ/1 vị trí tuyển dụng.

Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, không tẩy xóa và đóng trong bì hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 14/12/2018, trong giờ hành chính.

- Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, bệnh viện lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để thông báo công khai trên website bệnh viện, địa chỉ: http://benhviengiaothongvantai.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.

- Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm thông báo cụ thể thời gian tổ chức xét tuyển, sát hạch để người dự tuyển biết và thực hiện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức hành chính bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc; số điện thoại liên hệ: 02113.870.937; di động: 0912.321108, 0912.332219).

III. NHU CẦU, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc dự kiến tuyển dụng viên chức năm 2018 là 35 chỉ tiêu với các vị trí việc làm cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm

Mã chức danh nghề nghiệp tuyển dụng

Số lượng (người)

1

Bác sĩ hạng III (đa khoa, chuyên khoa và YHCT)

V.08.01.03

14

2

Kỹ thuật viên Y hạng  III

V.08.07.18

02

3

Kỹ thuật viên Y hạng  IV

V.08.07.19

02

4

Điều dưỡng viên hạng IV

V.08.05.13

14

5

Kế toán viên hạng III

06.031

02

6

Kế toán viên hạng IV

06a.031

01

Tổng

 

35

 

  1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển thông thường.

3. Nội dung, quy trình xét tuyển:

a) Nội dung xét tuyển: Theo quy định tại Điều 11 thuộc Mục 3 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về hiểu biết chung, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b. Cách tính điểm: Theo quy định tại Điều 12 thuộc Mục 3 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

Mức thu và quản lý sử dụng kinh phí dự thi tuyển được thực hiện theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Bộ tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự xét tuyển thống nhất áp dụng mức thu là: 260.000đồng/01 thí sinh dự tuyển (Phòng TCKT bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc có trách nhiệm thực hiện thu phí và chi phí theo đúng quy định).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo đến mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu quan tâm được biết; Niêm yết công khai thông báo xét tuyển viên chức thông thường năm 2018 tại trụ sở Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, đăng tải trên báo điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và website của bệnh viện địa chỉ: http://benhviengiaothongvantai.vn.  Mọi chi tiết về thủ tục hồ sơ xét tuyển năm 2018 được giải đáp tại ban tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là Thông báo Kế hoạch xét tuyển thông thường vào viên chức tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc./.

Nơi nhận:                                               

         - Cục Y tế GTVT (thay b/c);   

         - Báo Vĩnh Phúc (đăng tải TT)

         - Lưu: HSTDVC-2018, VT, TCHC

              (thông báo trên Website và trụ sở B/v)                                        

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Thanh Minh
Tags:

Bài viết khác

© 2024. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010