CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 25/09/2021 | 10:14  

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

CỤC Y TẾ GTVT

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

________________

 

Số 541/KH - BVGTVTVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 ________________________

Vĩnh Phúc, ngày 11   tháng  11   năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

____________________________

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ  Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-CYT ngày 05/7/2013 của Cục Y tế GTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ - CYT ngày 07/11/2016 của Cục trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc;

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của đơn vị như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc tuyển dụng.

1. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Nguyên tắc xét tuyển

- Chỉ tuyển dụng số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao (100 chỉ tiêu, hiện tại có 83 biên chế). Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng qui định của pháp luật.

- Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định.

            - Xét tuyển dụng theo tính điểm và theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

- Năm 2016 chỉ tuyển dụng các vị trí việc làm bác sỹ, kỹ thuật viên y chuyên ngành xét nghiệm hệ đại học, Dược sỹ đại học, chuyên viên.

II. Hình thức, chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

1. Hình thức tuyển dụng.

Hình thức xét tuyển thông thường theo điều 11, điều 12, điều 13 mục 3 Nghị định 29-CP và chương 2 của Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức.

- Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016: 100 người

- Chỉ tiêu còn thiếu so với biên chế được duyệt: 17  

- Chỉ tiêu đề nghị tuyển dụng năm 2016: 15 người, trong đó.

+ Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa hạng III, bác sỹ Y học cổ truyền hạng III: 10 người

+ Bác sỹ Y học dự phòng: 01

+ Kỹ thuật Y chuyên ngành xét nghiệm hạng III: 01

+ Dược sỹ hạng III: 02

+ Chuyên viên hạng III: 01

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần Xã Hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc , được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định.

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng,chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng;

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn về đạo đức trình độ của người dự tuyển.

4.1. Tiêu chuẩn về đạo đức ngề nghiệp.

- Tận tụy phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
         - Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

- Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng quyền của người bệnh.

- Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4.2. Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ

4.2.1. Bác sĩ đa khoa, Bác sỹ chuyên khoa, Bác sỹ Y học cổ truyền hạng III

- Đạt chuẩn các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

-  Khám chữa bệnh theo chuyên ngành; Thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị, cấp cứu;

- Tham gia các hoạt động khác của Bệnh viện khi có yêu cầu

4.2.2. Bác sỹ Y học dự phòng hạng III

- Đạt chuẩn các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ theo Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.

- Khám chữa bệnh thông thường.

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp sức khỏe tại cộng đồng.

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Thực hiện chức trách chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

4.2.3. Dược sỹ hạng III

- Đạt chuẩn các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

 Lập kế hoạch và thực hiện cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; trang thiết bị Y tế trong bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu

- Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc, giám sát kê đơn, đánh giá việc sử dụng thuốc tại bệnh viện. Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo về Dược, trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

4.2.4. Kỹ thuật viên Y chuyên ngành xét nghiệm hạng III

- Đạt chuẩn các điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ theo Điều 11 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

- Kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thuốc, hóa chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

- Tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm Y học cho người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện và các xét nghiệm y học khác khi được phân công.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo các hoạt động xét nghiệm theo quy định.

- Phối hợp trong chẩn đoán điều trị khi được yêu cầu.

4.2.5. Chuyên viên hạng III

- Đạt chuẩn ngạch chuyên viên theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ nội vụ. Tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện về chế độ, chính sách cho cán bộ CNVC, người LĐ và các công việc khác thuộc lĩnh vực công tác TCCB, HCQT theo quy định tại Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Có chứng chỉ đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

4.3. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Trình độ ngoại ngữ bậc A2 hoặc tương đương trở lên. Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

4.4. Tiêu chuẩn về sức khỏe

Sức khỏe phải đạt từ loại III trở lên (theo tiêu chẩn sức khỏe phân loại để khám tuyển, khám định kỳ - Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế).

  Đơn vị có thể tự tổ chức khám hoặc khám lại sức khỏe các trường hợp nghi ngờ trước khi ký HĐLV.

5. Đăng ký dự tuyển.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển ở một chuyên ngành đơn vị cần tuyển. Nếu đăng ký dự tuyển ở 02 chuyên ngành trở lên hoặc hồ sơ khai không trung thực, sai qui định của pháp luật thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

III. Hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1.     Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm (mỗi loại 01 bản, bản sao phải được chứng thực hoặc xác nhận theo qui định):

1.1.Đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ.

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4x6cm có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.3. Bản sao giấy khai sinh

1.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài phải được  công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế đủ điều kiện cấp theo qui định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, còn giá trị sử dụng (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)

1.6. Giấy chứng nhận được ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (nộp bản phô tô công chứng, kiểm tra bản chính)

1.7. Hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6cm, (ghi rõ họ tên địa chỉ, ngày tháng năm sinh ghi sau ảnh,ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

1.8. Hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại, Email liên hệ (nếu tên và địa chỉ người nhận không trùng với tên thí sinh thì phải ghi cả hai người nhận và thí sinh)

Lưu ý: Hồ sơ thí sinh dự tuyển không trả lại.

2. Địa điểm thời gian nhận hồ sơ.

Địa điểm: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. Địa chỉ Tiền châu - Phúc yên - Vĩnh phúc.

Số ĐT liên hệ: 02113 870 937; 0912 321 108; 0912 332 219.   

- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cho người nộp hồ sơ và tính pháp lý của hồ sơ đã nhận.

- Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 11/11/2016 đến hết 09/12/2016.

- Trưởng phòng tổ chức - Hành chính là người nhận hồ sơ tuyển dụng.

3. Một số lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ dự tuyển phải trực tiếp do người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không qua trung gian.

- Không tiếp nhận hồ sơ tẩy xóa, không ghi đủ các thông tin theo quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển phải kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người xin dự tuyển, nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì không tiếp nhận. Người nhận hồ sơ đồng thời thu tiền lệ phí theo qui định và báo cáo Giám đốc và nộp về phòng tài chính kế toán theo qui định.

IV. Nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển.

1.     Nội dung xét tuyển viên chức.

1.1. Xét kết quả điểm các môn học và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm.

2.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí làm dự tuyển và đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được qui đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2.3. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo cao hơn về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ dự tuyển thì các chứng chỉ, tín chỉ học tập được qui đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

2.4. Điểm kiểm tra, sát hạch khi tuyển dụng được được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

2.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm đào tạo chuyên môn sâu, điểm kiểm tra sát hạch tính theo quy định trên.

2.6. Các trường hợp được xét ưu tiên:

- Thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2016.

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có điểm xét theo phần 2 mục IV trên, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

b. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được tuyển dụng theo chức danh nghề nghiệp đăng ký tuyển dụng.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra sát hạch (phần thực hành) cao hơn là người trúng tuyển, nếu điểm kiểm tra sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch hội đồng tuyển dụng  quyết định tuyển dụng người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 10NĐ29/NĐ-CP.

3.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Giám đốc bệnh viện quyết định người trúng tuyển.

3.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.

V. Nội dung, địa điểm kiểm tra sát hạch.

1. Nội dung, hình thức kiểm tra sát hạch.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp.

- Nội dung: Hiểu biết chung, nghiệp vụ chuyên môn.

2. Địa điểm kiểm tra sát hạch.

Tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Tiền châu – Phúc yên – Vĩnh phúc.

VI. Các bước tiến hành

Bước 1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao còn thiếu, đơn vị lập tờ trình và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức 2016 báo cáo Cục Y tế GTVT phê duyệt.

Bước 2. Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt của Cục Y tế GTVT cho ý kiến chỉ đạo đơn vị thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian dự kiến Quý IV 2016.

Bước 3. Thông báo nhu cầu tyển dụng và nhận hồ sơ.

Bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng trên báo Điện tử tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016 . Đăng tải trên trang Website của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc tại địa chỉ benhviengiaothongvantai.vn. Niêm yết công khai tại đơn vị từ 11/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016.

- Nhận hồ sơ:

+ Thí sinh tự nộp hồ sơ, riêng mẫu Đơn dăng ký dự tuyển thí sinh có thể lấy từ trang Website của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Đơn vị không bán hồ sơ) hoặc Download trên Google.

+ Thành phần hồ sơ như mục 1 phần III nêu trên.

+ Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016 trong giờ hành chính.

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng TCHC

+ Người nhận hồ sơ: Trưởng phòng TCHC

Bước 4. Thành lập Hội đồng xét tuyển trước ngày 15/11/2016. Hội đồng xét tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ theo khoản 3 điều 6 Nghị định 29-CP. Hội đồng thành lập Ban kiểm tra, sát hạch, Ban phúc khảo. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra sát hạch thực hiện theo điều 23 chương 2 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/2/2012 của Bộ Nội vụ.

Bước 5. Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển. Trước ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 15 ngày, Hội đồng xét tuyển gửi Thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn, Thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển.  

Bước 6. Tổ chức xét tuyển.

- Tổng hợp danh sách tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1) danh sách các thí sinh đủ điều kiện (theo mẫu số 2) và niêm yết tại bảng tin của đơn vị để thí sinh được biết.

- Hội đồng tuyển dụng. Dự kiến thời gian kiểm tra sát hạch từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016.

- Ban kiểm tra sát hạch do Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập và qui định về hoạt động và nhiệm vụ theo Điều 23 Chương 2 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và của chủ tịch Hội đồng tuyển dụng giao.

- Sau khi có kết quả Trưởng Ban kiểm tra sát hạch nộp toàn bộ các giấy tờ liên quan về Hội đồng xét tuyển (qua Thư ký Hội đồng) gồm:

+ Các biên bản

+ Kết quả kiểm tra sát hạch của thí sinh đã niêm phong.

+ Các giấy tờ liên quan khác.

+ Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức sau khi có kết quả các nội dung xét tuyển viên chức.

+ Niêm yết kết quả danh sách dự kiến các thí sinh trúng tuyển tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc và đăng tải trên trang Website bệnh viện sau khi có kết quả xét tuyển.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo kết quả tuyển dụng (nếu có) về HĐTD để  Hội đồng tổ chức phúc khảo theo quy định.

- Kết thúc việc xét tuyển: Sau khi hết thời gian niêm yết thí sinh dự kiến trúng tuyển mà không có đơn phúc khảo, HĐTD báo Giám đốc bệnh viện xem xét quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai cho các thí sinh sau khi nhận được quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

Bước 7. Giám đốc Bệnh viện ra quyết định tuyển dụng sau khi HĐTD báo cáo hoàn thành các bước trên, dự kiến thí sinh trúng tuyển đến nhận ký Hợp đồng làm việc và nhận công tác, dự kiến vào tháng 01/2016.

Bước 8. Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ khi có kết quả tuyển dụng.

- Các thí sinh đến nhận quyết định công nhận kết quả xét tuyển và thống nhất về việc ký Hợp đồng làm việc theo quy định.

VII. Lệ phí xét tuyển viên chức.

-Thu của các thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2016 là 260.000đ/người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTCT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

VIII. Tổ chức thực hiện.

1.Phòng TCHC có nhiệm vụ:

- Thông báo chỉ tiêu, số lượng, các nội dung tuyển dụng và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng của đơn vị và tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo kế hoạch.

- Cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kết quả phê duyệt của lãnh đạo Cục Y tế GTVT và hướng dẫn của phòng TCCB-HTQT Cục.

- Thông báo chỉ tiêu, số lượng tuyển dụng và đăng tải lên trang Website của   Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng kèm theo tờ trình Cục Y tế GTVT thẩm định phê duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ các mẫu biểu, biên bản cho công tác tuyển dụng.

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc bệnh viện về các nội dung tuyển dụng.

- Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có)

- Thực hiện các công tác hậu cần và tham mưu cho Giám đốc để bố trí cán bộ tham gia HĐTD và công tác tuyển dụng và thực hiện các công việc khác liên quan.

2. Các phòng chức năng KHTH, TCKT, Điều dưỡng thực hiện các nhiệm vụ khi Giám đốc phân công.

3. Các thành viên Hội đồng tuyển dụng.

Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công, báo cáo kịp thời chủ tịch Hội đồng những vấn đề cần triển khai, khắc phục (nếu có)

4. Trưởng phòng TCHC - Thư ký hội đồng và tổ tiếp nhận Hồ sơ, kết quả xét tuyển thực hiện các bước sau:

- Tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch và kết quả xét hồ sơ thí sinh.

- Báo cáo Chủ tịch HĐTD kết quả xét tuyển dụng và các nội dung về tuyển dụng.

- Thực hiện các công việc khác do chủ tịch HĐTD phân công.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo Giám đốc Chủ tịch HĐTD nếu quá thẩm quyền đơn vị báo cáo Cục Y tế GTVT xin ý kiến chỉ đạo để được xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

        - Như kính gửi;

        - Lưu: VT,TCHC.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 

 

 Nguyễn Minh Tấn 
Tags:

Bài viết khác

© 2021. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010