SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 15:16  

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2016

CỤC Y TẾ GTVT

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊ CHỨC 2016

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

_____________________

 

Số……/TB-HĐTDVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________________

  

 Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức vào

 làm việc tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, năm 2016

_______________

        

Kính gửi: ……………………………………………..

 

         Thực hiện công tác xét tuyển viên chức năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức. Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngày 28/12/2016. Nay thông báo tới các thí sinh kết quả xét tuyển (có bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức kèm theo)

         Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc nhận đơn phúc khảo (có mẫu Đơn xin phúc khảo kèm theo) tại phòng Tổ chức – Hành chính do thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội đồng tuyển dụng viên chức - Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc, từ ngày  05/01/2017 đến hết ngày 18/01/2017. Không nhận đơn phúc khảo bằng thư điện tử, Fax, Telex, không giải quyết đơn phúc khảo sau ngày 18/01/2017. Không phúc khảo đối với điểm phỏng vấn trực tiếp.

         Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên trang Website của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc , địa chỉ: Benhviengiaothongvantai.vn.

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi
  • Cục Y tế GTVT (thay b/c)
  • Lưu HĐTDVC + VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Phạm Thanh Minh

 

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM  2016

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc)

 

TT

Mã vị trí việc làm

Họ và tên

Ngày tháng năm

Đối tượng ưu tiên

Điểm học tập,  theo hệ thống tín chỉ (H.số 2)

Điểm học tập, không theo hệ thống tín chỉ (H. số1)

Điểm tốt nghiệp (H. số1)

Điểm phỏng vấn (H.số 2)

Điểm cộng

Điểm trừ

Tổng điểm

2

V.08.01.03

Lê Thị Hương Nguyệt

26/9/1991

0

77,20

 

 

93,50

0

0

341,40

3

V.08.01.03

Hoàng Thị Tính

22/12/1985

0

78,75

 

 

90,00

0

0

337,76

4

V.08.01.03

Hà Ánh Tuyết

18/2/1989

0

 

70,18

80,33

91,00

0

0

332,55

5

V.08.01.03

Nguyễn Danh Phương

05/5/1985

0

 

70,19

70,50

95,00

0

0

330,69

6

V.08.01.03

Lê Văn Sách

17/7/1990

0

 

60,26

80,03

95,00

0

0

330,29

7

V.08.01.03

Nguyễn Thị Ngọc

16/5/1974

0

 

70,00

70,04

95,00

0

0

330,04

8

V.08.01.03

Vũ Thị Duyên

22/9/1992

0

70,20

 

 

94,00

0

0

328,40

9

V.08.01.03

Nguyễn Văn Quyền

19/11/1983

0

 

60,48

80,25

92,50

0

0

325,73

10

V.08.01.03

Ngô Thị Minh Anh

19/7/1988

0

70,80

 

 

90,50

0

0

322,60

11

V.08.01.03

Phạm Diên

01/7/1990

0

 

70,13

70,83

80,50

0

0

301,96

12

V.08.02.06

Nguyễn Thị Hoạt

10/6/1990

0

81,50

 

 

94,50

0

0

352,00

13

V.08.02.06

Phạm Anh Tuấn

08/11/1973

0

 

50,97

60,00

96,50

0

0

303,97

14

V.08.08.22

Viên Văn Thủy

05/8/1988

0

60,99

 

 

97,00

0

0

315,98

15

V.08.08.22

Bùi Thị Hiểu

09/10/1988

0

70,54

 

 

77,00

0

0

295,08

16

V.08.07.18

Khổng Thị Thùy Linh

03/12/1991

0

70,86

 

 

100,00

0

0

341,72

17

01.003

Phan Hương Giang

15/8/1979

0

50,80

 

 

87,50

0

0

276,60
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010