Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Mẫu đơn xin phúc khảo xét tuyển viên chức năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

_____________

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

 

Tên tôi là: .......................................................................... Nam, nữ: .........................

Ngày sinh: ...................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Đăng ký thi vào vị trí việc làm: ....................................................................................

Số báo danh: ...........................................................................................................

Thông báo của Hội đồng sát hạch, xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc về kết quả chấm điểm hồ sơ của tôi như sau:  

1. Điểm học tập theo hệ thống tín chỉ: ……….. điểm

2. Điểm trung bình cộng học tập: ..............điểm.

3. Điểm trung bình cộng tốt nghiệp: ..............điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm kết quả học tập cho tôi:

1. Điểm .........................................................................................................................

2. Điểm ........................................................................................................................

3. Điểm ........................................................................................................................

                                    Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                   

…………, ngày  ....  tháng ..... năm.....

 

                Người làm đơn
              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP